Contact

bospad2

Omgeving Maurs, Cantal, Frankrijk.

0031648013713 / 0033661090631

info@frisobergsma.nl

Tarieven:                                                                                                                                                                                       Voor de coaching van kankerpatiënten is face-to-face contact door mijn verhuizing naar Frankrijk niet (meer) van toepassing. Wel is er  de mogelijkheid om via Skype met elkaar in gesprek te komen.

Zodoende kan ik hopelijk toch de mensen die op het spoor van de 3E-methode zijn gekomen, maar de Duitse taal onvoldoende beheersen, behulpzaam zijn op hun weg naar (weer) gezond worden.

Mijn tarief voor deze begeleiding is € 75,- per contactuur (per Skype). In veel gevallen kan het verdere contact verlopen via e-mail om zodoende  de gerezen vragen, die voortkomen uit het gesprek  of de toegestuurde adviezen, te beantwoorden. Voor mailcontact reken ik voor de eerste 5 mails (na het 1e gesprek) geen vergoeding, daarna is de begeleiding €10.- per (uitgebreide) mail. Voor een kort antwoord reken ik geen kosten.

Garantie.
Jarenlange ervaring op het gebied van gezondheid, voeding en supplementen en speciale apparatuur heeft bevestigd dat met alternatieve behandelmethoden verbluffende resultaten behaald kunnen worden. Ondanks dit feit kan geen garantie gegeven worden op genezing.
Er zijn meerdere factoren die bij de genezing een (grote) rol spelen, zoals:

–          Een sterke wil, discipline en inzet (zeer belangrijk)

–          Emotionele factoren

–          Voedingspatronen

–          De wil om te leven

–          Gegeven adviezen opvolgen

–          Vooral de wil tot veranderen

Ziekte is een individueel proces, waarbij individuele factoren de hoofdrol spelen. De arts of therapeut is slechts hulpverlener en de patiënt zal het werk zelf moeten verrichten, evt. met hulp van deskundigen. Het verstrekte advies is vrijblijvend en de verantwoordelijkheid blijft bij de patiënt zelf. Hierdoor kan er derhalve geen garantie gegeven worden.

Gezondheid is niet alles, maar zonder gezondheid is alles niets.
Eerst jagen we geld na en verliezen daarbij onze gezondheid, dan hebben we het verdiende geld nodig om onze gezondheid terug te krijgen.

Aansprakelijkheidsverklaring.

Indien u de informatie die op deze site word gegeven gebruikt onderschrijft u daarmee ook de aansprakelijkheidsverklaring. Indien u hiermee niet akkoord gaat verzoek ik u dan ook nadrukkelijk de informatie niet te gebruiken. De inhoud van deze homepage dient het vrij uitwisselen van kennis aangaande voeding en gezondheid.

Aansprakelijkheid voor de inhoud en de links.

De inhoud van deze site is zorgvuldig uitgezocht, doch voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit neem ik echter geen verantwoordelijkheid. Ik ben als “Krebsberater”-Integraal Kankercoach/APS-therapeut/neurofeedbacktrainer opgeleid maar ben niet medisch geschoold. Deze site kan dus ook niet gebruikt worden ter diagnose. Genezing kan door mij niet beloofd noch verwacht worden. Mijn bijdrage is louter mijn eigen persoonlijke mening.
Alle schrijffouten, vergissingen en onjuistheden in tekst zijn voorbehouden. Ik verzoek u nadrukkelijk alle op deze website gegeven informatie nooit kritiekloos te aanvaarden, doch alles zelf zorgvuldig te onderzoeken. Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de keuzes die gemaakt worden naar aanleiding van de door mij gegeven adviezen op het gebied van gezondheid.
Ik raad zieken aan het ‘Budwig-dieet’ toe te passen onder begeleiding van een bevoegd arts. Deze samenwerking is gewenst en belangrijk.

U bent natuurlijk vrij om de aanwijzingen van uw arts wel of niet op te volgen. Voordat u echter besluit de verantwoordelijkheid voor het weer gezond worden in eigen handen te nemen is het zaak een arts of therapeut te vinden die u kan begeleiden op deze weg. Er zijn van deze artsen en therapeuten; hiernaast is een goede begeleiding in verband met het ‘Budwig-dieet’ belangrijk. Ik raad u ten sterkste af te experimenteren met uw gezondheid.

Er staan op de site links naar andere websites; voor al deze verwijzingen geldt: Ik ben op generlei wijze verantwoordelijk voor de vorm of inhoud van alle sites die via de links op deze site bereikt worden. Indien op één van de verwijzingen iets mocht staan dat in tegenspraak is met de wet, dan was die mij ten tijde van de verwijzing niet bekend en als ik er van op de hoogt ben zal ik de link zo spoedig mogelijk verwijderen.

Ik heb de auteursrechten van anderen steeds gerespecteerd. Voor deze site zelf geldt ook het auteurs-recht en verspreiding, kopiëren, bewerken of verwerken van de informatie kan alleen na schriftelijke toestemming van de auteur.

Algemene voorwaarden

1. Definities. In deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt verstaan onder:
- de gebruiker: gebruiker van de algemene voorwaarden,
Friso Bergsma, LD Roques, 15600 St Juliend e Toursac, Frankrijk – de wederpartij: de contractpartner van Friso Bergsma
- de overeenkomst: de behandelingsovereenkomst.
- de behandeling: de Neurotherapie of integrale gezondheidsadviezen voor mensen met kanker.

 

2. Toepasselijkheid. 
Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door de gebruiker.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst. De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij komt tot stand na aanbod door gebruiker en acceptatie van dat aanbod hetzij schriftelijk of mondeling door de wederpartij.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst
. Gebruiker zal zich ervoor inspannen de door gebruiker te leveren behandeling naar beste inzicht en vermogen te zullen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.Gebruiker heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij, nooit een  of het resultaatverplichting. Wederpartij erkent dat Neurotherapie/integrale gezondheidsadviezen voor mensen met kanker een relatief experimentele methode van training/behandeling/coaching is en dat het hierdoor niet mogelijk is het resultaat en het aantal benodigde behandelingen of coachingsgesprekken te voorspellen om het door wederpartij gewenste effect te bereiken.                                                                                                                                                  Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat tengevolge van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door wederpartij.

 

5. Annulering van afspraken en beëindiging behandeling
, annulering van bestellingen. Afspraken voor behandeling moeten uiterlijk 24 uur vóór het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is gebruiker gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de wederpartij in rekening te brengen. De behandeling kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de overeenkomst. Indien blijkt dat de geconstateerde situatie binnen de behandeling niet is aan te passen, kunnen partijen eenzijdig de overeenkomst opzeggen. Opzeggen van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Speciale bestellingen van artikelen voor de werderpartij kunnen niet geannuleerd worden en worden nooit retour genomen.

 

6. Aansprakelijkheid.
 Gebruiker is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de behandeling bij de wederpartij ontstaan, die een direct gevolg is van verwijtbare gedragingen van de gebruiker. Gebruiker’s aansprakelijkheid is beperkt tot het honorarium in betreffende behandeling vanaf het moment dat de gebruiker, aantoonbaar in gebreke is gebleven. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de wederpartij heeft genomen, al dan niet in overleg met de gebruiker. Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes. De toepassing en het gebruik blijven altijd geheel voor het risico van de wederpartij.

 

7. Vertrouwelijkheid. 
Gebruiker behandelt gegevens van wederpartij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruiker zal in het kader van de behandeling alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. Evenzo zal de wederpartij, zonder uitdrukkelijke instemming van gebruiker, aan derden geen mededelingen doen over gebruiker’s aanpak, werkwijze e.d. dan wel de rapportages van gebruiker ter beschikking stellen. Documenten die gebruiker in het kader van de behandeling maakt, staan volledig ter beschikking van de wederpartij. Gebruiker blijft gerechtigd om, met in achtname van het hierboven gestelde, gebruik te maken van alle door gebruiker gegenereerde documenten. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om protocollen en presentatiematerialen voor eigen gebruik te gebruiken.

 

8. Prijs en betaling. 
De door wederpartij te betalen prijs voor de behandeling van gebruiker is een integraal onderdeel van de overeenkomst met wederpartij. De prijs vormt onderdeel van de (schriftelijke) correspondentie met de wederpartij. Bij het aangaan van de overeenkomst ontstaat voor wederpartij een betalingsverplichting ter voldoening van de prijs. De wijze waarop door wederpartij aan de betalingsverplichting wordt voldaan is onderdeel van de overeenkomst. Indien wederpartij nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is gebruiker gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Al hetgeen wederpartij verschuldigd is, is direct opeisbaar door gebruiker indien wederpartij niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn/haar zaken en/of vorderingen, en wanneer wederpartij in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

9. Overmacht. 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

10. Geschillen. In het beval van een geschil is redelijk overleg de eerste stap. Indien dit niet volstaat is de rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

11. Toepasselijk recht
. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12. Algemene bepalingen. 
Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de wederpartij, waarop ook gestelde of gedeponeerde voor gebruiker niet-verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door gebruiker zijn geaccepteerd.